Regulamin rozgrywki "POSTAPO" i "POSTAPO 2"

I. WARUNKI OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji przez Użytkowników za pośrednictwem witryn www.forestescape.pl oraz zasady korzystania z usługi Forest Escape „POSTAPO” i „POSTAPO 2”
 2. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz stosowanie się do poleceń obsługi obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie rozgrywki Forest Escape, której operatorem jest Tomorrow Rafał Wagan z siedzibą przy ul. Graniczna 22a, 95-200 Pabianice, e-mail: kontakt@forestescape.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania rezerwacji, zawarcia umowy i jej realizacji. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Planowany termin usunięcia danych osobowych to okres 3 lat po wykonaniu umowy.
 5. W związku z przetwarzaniem Twoich danych, będą przysługiwać Ci następujące uprawnienia: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podawanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rezerwacji.
 7. Każda osoba dokonująca rezerwacji na stronie www.forestescape.pl zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry.
 8. Dokonując rezerwacji na stronie www.forestescape.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby informacyjne i promocyjne na stronie internetowej firmy Tomorrow Rafał Wagan, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
 9. Na teren rozgrywki Forest Escape POSTAPO wstęp mają gracze w formie zorganizowanej grupy, po uprzednim zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz podpisaniu Oświadczenia Uczestnika przed rozpoczęciem gry.
 10. Z rozgrywki “POSTAPO” i “POSTAPO 2” korzystać mogą osoby:
  a) które ukończyły 18 lat – samodzielnie, na własną odpowiedzialność
  b) które ukończyły 15 lat – pod opieką osoby pełnoletniej, na jej odpowiedzialność
  c) które nie ukończyły 15 lat – pod bezpośrednią opieką rodziców / prawnych opiekunów
 11. Jednocześnie ze scenariusza może korzystać jedna grupa, składająca się z maksymalnie 6 osób.
 12. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków psychoaktywnych lub innych środków odurzających mogących mieć wpływ na prawidłową pracę organizmu ludzkiego, mają całkowity zakaz wstępu na teren rozgrywki Forest Escape „POSTAPO” i „POSTAPO 2″ zlokalizowanej przy ul. Starej 666 w Pabianicach, k. Łodzi.
 13. W przypadku uczestnictwa w grze przez krótszy czas, niż przewiduje formuła scenariusza rozgrywki, nie przysługuje prawo do żądania obniżenia ceny za rozgrywkę.
 14. W trakcie gry uczestnicy przejmują odpowiedzialność za powierzony im sprzęt, scenografię, elementy wyposażenia rozgrywki oraz wszelkie szkody materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania się do niniejszego Regulaminu.
 15. Forest Escape nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody niemajątkowe na osobie i na osobach trzecich oraz majątkowe wyrządzone przez uczestnika.
 16. Uczestnik rozgrywki zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Operatora gry za szkody majątkowe i niemajątkowe wyrządzone mu w czasie uczestnictwa w rozgrywce.
 17. W przypadku uszkodzenia sprzętu, scenografii oraz elementów wyposażenia rozgrywki Uczestnik może zostać obciążony kosztami naprawy.
 18. Osoby przebywające na terenie rozgrywki i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób uczestniczących w rozgrywce, a także osób nie stosujących się do niniejszego Regulaminu lub poleceń obsługi, mogą zostać usunięte z terenu rozgrywki przy jednoczesnym uregulowaniu należnych opłat.
 19. Na terenie Forest Escape nie dopuszcza się:
  – wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi,
  – dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
  – używania elementów wyposażenia niezgodnie z ich przeznaczeniem,
  – używania rozwiązań siłowych
  – niszczenia i nieszanowania elementów wyposażenia oraz zagadek
 20. Bezwzględnie zabronione jest nagrywanie oraz robienie zdjęć w trakcie trwania rozgrywki oraz po jej zakończeniu.
 21. Obowiązkiem Uczestników biorących udział w rozgrywce jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawianych rzeczy osobistych. Obsługa oraz kierownictwo Forest Escape nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.
 22. Na terenie rozgrywki obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych, aparatów, kamer oraz innych źródeł światła.
 23. Rzeczy znalezione na terenie rozgrywki należy przekazać obsłudze niezwłocznie po zakończeniu gry. Rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela wydaje się w okresie do dwóch tygodni od daty pozostawienia.
 24. Obsługa Forest Escape może odmówić przyjęcia klientów, jeśli ich spóźnienie jest większe niż 15 minut względem godziny rezerwacji.
 25. Parkowanie pojazdów odbywa się TYLKO I WYŁĄCZNIE na terenie rozgrywki, ulokowanym przy ul. Starej, na wyznaczonym do tego parkingu (wjazd przez zieloną bramę na końcu ulicy).

II. REZERWACJA TERMINU ROZGRYWKI

 1. Rezerwacja następuje za pośrednictwem witryny internetowej http://forestescape.pl
 2. Rezerwacja wybranego terminu następuje poprzez wykonanie następujących czynności:
  a) wyboru wersji rozgrywki w uzależnieniu od ilości graczy,
  b) wyboru dnia oraz godziny rezerwacji,
  c) podanie prawdziwych danych osobowych osoby rezerwującej, tj. Imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail
  d) zaakceptowanie Regulaminu rozgrywki oraz warunków niezbędnych do kontynuowania procesu rezerwacji
  e) potwierdzeniu rodzaju płatności za rozgrywkę
  f) potwierdzeniu rezerwacji poprzez kliknięcie przycisku „Rezerwuję”
  g) zapoznanie się ze szczegółami dokonanej rezerwacji
 3. Użytkownik, który dokonał rezerwacji, w przeciągu 30 minut otrzyma potwierdzenie jej przyjęcia, wraz z instrukcją dalszego postępowania, w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres mailowy podany w formularzu rezerwacji.
 4. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia rezerwacji, uprasza się Osobę rezerwującą o kontakt telefoniczny z załogą Forest Escape, pod numerem telefonu przypisanym do scenariusza, a dostępnym bezpośrednio na stronie http://forestescape.pl w zakładce „Kontakt” lub na podstronie prezentującej dany scenariusz.
 5. Osoba dokonująca rezerwacji terminu rozgrywki zobowiązana jest do przekazania treści niniejszego Regulaminu pozostałym członkom grupy biorącym udział w rozgrywce.
 6. Użytkownicy proszeni są o pojawienie się na miejscu w terminie i danej godzinie wskazanej w mailu potwierdzającym rezerwację.
 7. Obsługa Forest Escape zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w przypadku podejrzenia podania nieprawidłowych danych przez Rezerwującego.
 8. Użytkownik dokonujący rezerwacji ma prawo odwołać ją maksymalnie 6h przed rozpoczęciem zabawy poprzez kontakt telefoniczny z obsługą rozgrywki. W przeciwnym razie zobowiązuje się uiścić opłatę 200 zł za rozgrywkę, w przeciągu 14 dni od zarezerwowanego terminu, na konto Operatora rozgrywki.

III. PŁATNOŚĆ

 1. Płatność za wybraną rozgrywkę uiszcza się po jej ukończeniu, jedynie w formie gotówki lub za okazaniem oficjalnego, ważnego vouchera Forest Escape z góry przypisanego do wybranej wersji rozgrywki.
 2. Ceny wskazane na stronie http://forestescape.pl są kwotami zawierającymi odpowiednie podatki obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Pełna należność za korzystanie z zabawy musi być uregulowana zaraz po zakończeniu rozgrywki. Na żądanie Uczestnika wystawiana jest faktura.

IV. BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 1. Osoba biorąca udział w rozgrywce oświadcza, że jest świadoma faktu monitorowania rozgrywki przez obsługę w zakresie audio i/lub wideo. Nagrania przechowywane są przez Operatora nie dłużej niż 7 dni.
 2. Osoba biorąca udział w grze jest zobowiązana zgłosić obsłudze rozgrywki wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości, uwagi, zarówno co do stanu technicznego wyposażenia rozgrywki jak i co do własnego stanu zdrowia, samopoczucia lub jakiekolwiek inne niepokojące objawy.
 3. Na terenie rozgrywki „POSTAPO” i „POSTAPO 2” zabrania się:
  – biegania, skakania, czołgania oraz wchodzenia na ścianki i pozostałe konstrukcje,
  – agresywnego zachowania oraz używania przemocy fizycznej w stosunku do pozostałych uczestników zabawy,
  – wnoszenia przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu innych Graczy.
 4. Osoby uczestniczące w rozgrywce zobowiązane są do dostosowania swoich aktywności do umiejętności oraz aktualnych warunków atmosferycznych, zachowania szczególnej uwagi na schodach, przejściach i podestach.
 5. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z rozgrywki ze szczególną ostrożnością,
 6. Korzystanie z usług Forest Escape pod wpływem alkoholu bądź innych używek jest zakazane. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania/przerwania gry jeśli istnieje podejrzenie (w ocenie subiektywnej), że użytkownicy mogą znajdować się pod wpływem któregoś z w/w środków.
 7. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych uczestników zabawy oraz stanowi sanitarno-higienicznemu obiektu, w szczególności:
  a) przebywanie w stanie wskazującym na stan zatrucia pokarmowego,
  b) wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych oraz środków odurzających) palenie tytoniu i używanie otwartego ognia
  d) wnoszenie opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów
  e) zaśmiecanie i zanieczyszczenie terenu rozgrywki
  f) niszczenia urządzeń i elementów wyposażenia rozgrywki, w tym elementów scenografii oraz elementów konstrukcyjnych
  g) wnoszenie przedmiotów utrudniających komunikację
  h) hałasowanie oraz przeszkadzanie innym uczestnikom rozgrywki
  i) korzystanie z urządzeń wyposażenia rozgrywki oraz elementów scenografii niezgodnie z ich przeznaczeniem
  j) korzystanie z rozgrywki i dokonywanie jakiejkolwiek modyfikacji scenografii oraz przemieszczania wyposażenia ruchomego bez zgody obsługi
  k) stosowania rozwiązań siłowych, wchodzenie na meble i inne elementy wyposażenia
 8. Udział w grze niewskazany jest osobom cierpiącym na choroby serca, klaustrofobię, nyktofobię, epilepsję, będącym w trakcie leczenia psychiatrycznego.
 9. W przypadku podejrzenia jakiejkolwiek awarii elementów wyposażenia rozgrywki należy bezzwłocznie poinformować obsługę rozgrywki za pomocą krótkofalówki SOS. Samodzielne usuwanie awarii jest zabronione.
 10. Użytkownicy są zobowiązani do dostosowania ubioru do panujących warunków atmosferycznych, przy zachowaniu funkcji ochronnej przed typowymi leśnymi zagrożeniami takimi jak: kleszcze, komary, pająki, itp.
 11. Użytkownicy w razie nieprzewidzianych sytuacji zobowiązani są powiadomić organizatora rozgrywki, za pomocą źródła kontaktu udostępnionego przed rozpoczęciem rozgrywki, o zaistniałej sytuacji
 12. Na terenie rozgrywki nie zapewnia się stałej opieki medycznej.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania działalności rozgrywki częściowo lub całkowicie w razie złych warunków atmosferycznych lub innego niespodziewanego zdarzenia mogącego zagrozić bezpieczeństwu Uczestników.

V. KARTY PODARUNKOWE

 1. W rozumieniu ogólnym „ForestVOUCHER” oznacza bilet uprawniający do nieodpłatnego korzystania z rozgrywki Forest Escape o z góry przypisanym scenariuszu do biletu, zaś „ForestTIKET” jest biletem rabatowym wystawionym na określoną kwotę, bez podziału na scenariusze rozgrywek. Na potrzeby niniejszego Regulaminu oba produkty zwane są dalej „Kartami Podarunkowymi”
 2. Wartość Karty Podarunkowej nie podlega zamianie na gotówkę
 3. W wypadku zgubienia Karty Podarunkowej nie będzie wystawiony duplikat
 4. Karty Podarunkowe wystawiane są na jednorazowe wejście
 5. Zamówienie na Karty Podarunkowe należy składać za pomocą sklepu internetowego (Forest SHOP) dostępnego pod adresem internetowym http://forestescape.pl
 6. W celu skorzystania z Karty Podarunkowej należy wykorzystać znajdujący się na niej kod, w procesie rezerwacji, w zakładce „Płatność”, a następnie należy wykazać się oryginalną, fizyczną wersją Karty Podarunkowej zaraz po zakończeniu rozgrywki
 7. Okres ważności Karty Podarunkowej wynosi 6 miesięcy od dnia wystawienia
 8. Niewykorzystana wartość Karty Podarunkowej nie podlega zwrotowi
 9. Nabycie Karty Podarunkowej nie oznacza rezerwacji terminu rozgrywki Forest Escape
 10. W sprawach nieuregulowanych ninejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Regulaminu Ogólnego i Regulaminu Odpłatności

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy obiekt rekreacyjny lub sportowy jest obiektem podwyższonego ryzyka urazowego, dlatego podczas jakichkolwiek aktywności należy wykazać się szczególną ostrożnością i koncentracją uwagi w podejmowanych działaniach.
 2. Personel zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu lub uczestnictwa w grze bez podania wyjaśnień.
 3. Obsługa Forest Escape może zmienić godzinę zarezerwowanej rozgrywki bez podania powodu
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.